Služby

Ponúkané služby

Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti obchodného práva.

Obchodné právo

Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti obchodného práva.
Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti trestného práva.

Trestné právo

Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti trestného práva.
Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti občianskeho práva.

Občianske právo

Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti občianskeho práva.
Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovného práva.

Pracovné právo

Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovného práva.
Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti ústavného práva.

Ústavné právo

Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti ústavného práva.

Všetky právne služby

Ponúkame všetky právne služby.

Služby:

Občianske právo

 • Zastupovanie v súdnom aj exekučnom konaní vrátane zastupovania v dedičskom konaní
 • Príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv, plnomocenstiev, výziev a podobne.
 • Kontrola a revízia existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty.

DEDIČSKÉ KONANIA

 • Zastupovanie v dedičskom konaní pred notárom aj súdom

Pracovné právo

 • Vypracovanie dokumentov ako: pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, skončenie pracovného pomeru výpoveďou a dohodou, okamžité skončenie pracovného pomeru a podobne.
 • Zastupovanie v konaní pred inšpektorátom práce.
 • Vypracovanie a revízia pracovných poriadkov a iných interných smerníc zamestnávateľov.

 

Obchodné právo

 • Vykonanie právneho auditu v nadobúdaných spoločnostiach
 • Zastupovanie v súdnom aj exekučnom konaní vrátane zastupovania v konaní pred Obchodným registrom a v konkurznom konaní.
 • Vypracovanie a podávanie žalôb, návrhov, vyjadrení, odvolaní, dovolaní a podobne.
 • Príprava a vypracovanie všetkých druhom zmlúv, plnomocenstiev, výziev a podobne.
 • Kontrola a revízia existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty.

Konkurz, reštrukturalizácia, bankrot

 • Príprava, vypracovanie a podávanie návrhov na výhlásenie konkurzu a na povolenie reštrukturalizácie.
 • Zastupovanie v konkurznom aj v reštrukturalizačnom konaní vrátane zastupovania v konaní o osobnom bankrote.
 • Prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie, ich zastupovanie v konkurznom aj v reštrukturalizačnom konaní

 

Zakladanie a zmeny obchodných spoločností

 • Príprava a vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným (SRO).
 • Rýchly a bezproblémový zápis SRO v Živnostenskom registri a Obchodnom registri.
 • Registrácia SRO na daňovom úrade pre daň z príjmov a DPH (daň z pridanej hodnoty).
 • Vykonanie ľubovolných zmien v Obchodnom registri.
 • Zriadenie a zabezpečenie sídla obchodnej spoločnosti.

Správne právo

 • Zastupovanie v správnom konaní podľa Správneho poriadku vrátane zastupovania v konaní o priestupkoch, katastrálnom konaní, daňovom konaní, stavebnom konaní a podobne.
 • Právne poradenstvo a vypracovanie požadovaných podaní (návrhov), žiadostí, sťažností, odvolaní a podobne.
 • Kontrola a revízia existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty.

 

Prevody nehnuteľností

 • Právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva.
 • Kompletná príprava a vypracovanie dokumentov pre prevod nehnuteľností.
 • Vypracovanie návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
 • Právne poradenstvo v oblasti nájmu nehnuteľností, nájmu a podnájmu bytu, nebytového priestoru, pozemku a podobne.

 

Rodinné právo

 • Zastupovanie pred súdom v konaní o rozvod manželstva a komplexná pomoc pri rozvode, úprava pomerov maloletých detí na čas do rozvodu a po rozvode manželstva, zverenie dieťaťa do výchovy jedného z rodičov, striedavú osobnú strarostlivosť rodičov k maloletým deťom.
 • Styk rodičov prípadne ostatných príbuzných s maloletými deťmi.
 • Výživné maloletých detí aj plnoletých, výživné pre manžela, príspevok na výživu rozvedeného manžela.
 • Zrušenie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Trestné právo

 • Vypracovanie trestných oznámení, podnetov a podozrení za spáchania trestných činov.
 • Obhajoba obvinených v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní.
 • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní.

 

 

 

IT Aplikácie

 • Zavedenie evidencie informačných systémov.
 • Oznámenie alebo osobitná registrácia informačných systémov na Úrade na ochranu osobných údajov.
 • Spracovanie zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.
 • Vypracovanie dokumentácie o opatreniach na ochranu osobných údajov vo firme.
 • Zastúpenie advokátom  pred Úradom na ochranu osobných údajov.
 • Komplexné právne poradenstvo v oblasti internetového predaja

Ostatné ...

 • Vymáhanie pohľadávok – mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávaok, prevencia pred budúcimi neplatičmi, nariadenie a vedenie exekúcií.
 • Ochrana spotrebiteľa – spracovanie obchodných podmienok, reklamačných poriadkov, zastúpenie pred Slovenskou obchodnou inšpekciou.
 • Nákladná doprava – príprava obchodných dohôd v oblasti dopravy, zmlúv o preprave, objednávok, riešenie sporov.
 • A mnohé ďalšie ….